Obowiązki inspektora budowlanego

Obowiązki inspektora budowlanego

Wymienione w ustawie obowiązki inspektora budowlanego mają zapewnić nie tylko zabezpieczenie interesów inwestora, ale i chronić interes publiczny, w tym również właścicieli nieruchomości sąsiednich. Obowiązek zatrudnienia Inspektora Nadzoru leży po stronie inwestora.

Do podstawowych zadań inspektora nadzoru budowlanego należy:

  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu,
  • kontrola zgodności realizacji budowy z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych,
  • udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania.

Planujesz inwestycję budowlaną? Zadzwoń teraz, tel. 600 824 591.

Comments are closed.