Obowiązki kierownika budowy

Obowiązki kierownika budowy

Według obowiązującego w Polsce prawa budowlanego, kierownik budowy jest jednym z uczestników procesu budowlanego. Pozostali to inwestor, projektant i inspektor nadzoru inwestorskiego. Kierownikiem budowy może być wyłącznie osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi. Obowiązek ustanowienia Kierownika budowy leży po stronie inwestora.

Prawo budowlane wymienia podstawowe obowiązki kierownika budowy:

  • złożenie oświadczenia dotyczącego przyjęcia obowiązków kierowania budową i protokolarne przejęcie placu budowy od inwestora,
  • wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia i odgrodzenia terenu budowy wraz z umieszczeniem tablicy informacyjnej budowy,
  • wykonanie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
  • sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przed rozpoczęciem prac budowlanych,
  • kierowanie budową zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • prowadzenie dokumentacji, w tym dziennika budowy w trakcie prac, a po ich zakończeniu przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
  • w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia na budowie wstrzymanie robót i bezzwłoczne zawiadomienie o tym inwestora,
  • realizacja zaleceń inspektora nadzoru i projektanta wpisanych do dziennika budowy,
  • sprawdzenie szczelności oraz sprawności działania wszystkich instalacji,
  • po zakończeniu prac zgłoszenie wybudowanego obiektu do odbioru (wpisem do dziennika budowy), uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i zapewnienie usunięcia ewentualnych wad.

Planujesz rozpoczęcie prac budowlanych? Zadzwoń teraz – tel. 600 824 591

Comments are closed.